HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO, KHEN THƯỞNG NĂM 2017 KHỐI XVII CÁC HỢP TÁC XÃ

Thứ tư - 14/03/2018 04:37
Ngày 05/3/2018, tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh, Khối XVII Thi đua, khen thưởng các HTX đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.
            Dự Hội nghị có ông Lê Văn Miều- Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; phía Liên minh HTX tỉnh có ông  Hà Ngô Tuấn-Phó Chủ tịch và 8/9 Giám đốc HTX dự họp đông đủ.
 
clip image001
Toàn cảnh hội nghị
           
          Hội nghị đã được nghe Phó trưởng Khối Hoàng Thị Huyền trình bày bản Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017-  phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Năm 2017, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các HTX hoạt động trên nhiều địa bàn huyện thị đã ra sức thi đua lao động sản xuất và đạt các mục tiêu đề ra:
            Phong trào thi đua thường xuyên
           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các hợp tác xã với nhiều hình thức, tổ chức và phương thức hoạt động đa dạng, đa nghành, nghề phù hợp với điều kiện, kinh doanh của từng hợp tác xã như: xây dựng, môi trường, thương mại, giao thông vận tải, chế biến gỗ, trồng rừng ... nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đăng ký thi đua từ đầu năm; Khối đánh giá cao những thành tích đạt được của các hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh năm 2017 đều đạt tỷ lệ cao; tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khối như sau:
            - Doanh thu:                              71.000.000.000.đồng
            - Lợi nhuận                                 2.760.000.000.đồng
            - Thu nhập bình quân                        5.000.000.đồng / tháng/ lao động
            - Nộp ngân sách Nhà nước         3.369.000.000.đồng
            - Đầu tư mở rộng sản xuất         12.280.000.000.đồng
            - Tạo công ăn việc làm cho 385 lao động
            Tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;  phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh và thực thực hiện tốt chuyển đổi mô hình hoạt hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012.
            Đảm bảo giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động; công tác vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của nhà nước; hàng năm tổ chức Hội nghị cho người lao động lắng nghe những ý kiến đóng góp của người lao động, trả lời những khó khăn, vướng mắc của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ nhân đạo, từ thiện đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân, vì người nghèo, bảo trợ trẻ em và một số hoạt động nhân đạo, từ thiện khác.
            Phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trong việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định; Khối đã tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng do Sở Nội vụ tổ chức
            Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến
            Để thực hiện tốt về công tác xây dựng và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác tại các hợp tác xã, khối đã tiến hành triển khai Kế hoạch số 3617/KH - UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch và xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và văn bản số 1295/SNV - BTĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ Cao Bằng về tiếp tục giới thiệu các gương điển hình tiên tiến và Kế hoạch số 07/KH - TĐKT ngày 30/02/2016 của Khối XVII các HTX về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Việc triển khai nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; theo đó, các hợp tác xã đã lựa chọn và giới thiệu: Hợp tác xã Vận tải ô tô số 1 đã  giới thiệu 04 (bốn) cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực về Giao thông vận tải; Hợp tác xã Hồng tiến đã lựa chọn và giới thiệu 03 (ba) đội sản xuất và 06 (sáu) cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản; Hợp tác xã Đề thám đã lựa chọn và giới thiệu 03 (ba) cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Môi trường.
            Đối với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới
            Các Hợp tác xã trong khối đã chung tay, chung sức xây dựng Nông thôn mới bằng những đóng góp thiết thực đối với phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Năm 2017 khối đã đóng góp Chương trình xây dựng Nông thôn mới: 6.600.000 đồng
            Về ủng hộ các quỹ nhân đạo - từ thiện
            Trong năm 2017 Khối đã ủng hội các quỹ từ thiện, nhân đạo:
            - Ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân: 3.500.000 đồng
            - Quỹ vì người nghèo:              3.400.000 đồng
            - Quỹ bảo trợ trẻ em:               1.800.000 đồng
            - Quỹ đền ơn, đáp nghĩa:         1.800.000 đồng
            - Ủng hộ lũ, lụt:                          500.000 đồng
            - Các quỹ khác:                      10.500.000 đồng
            Tổ chức được phong trảo thi đua của khối và hoạt động hiệu quả như vậy là ngay từ đầu năm,  Khối trưởng là ông  Đỗ Minh Đức- Giám đốc HTX vận tải Ô tô số 1 đã chủ động triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và xây dựng kế hoạch, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm. Các văn bản được triển khai, xây dựng như:
             Kế hoạch số 171/KH - UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Kế hoạch số 2486/KH - UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số 07/KH -TĐKT ngày 30/2/2016 của Khối XVII các HTX về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Khối đã tổ chức phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và triển khai Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời Khối XVII các HTX đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH- TĐKT ngày 10/7/2017 về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển";  Khối đã Tổ chức đợt Phát động phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" vào ngày 30/6/2017.
            Các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, khối cũng kịp thời triền khai tới các thành viên như: Hướng dẫn số 1125/HD - SNV ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ Cao Bằng về Hướng dẫn Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn số 2322/SNV - BTĐKT ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Cao Bằng về Hướng dẫn một số nội dung chấm điểm các tiêu chí thi đua năm 2017;  Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2016(Biểu số3)Doanh nghiệp; Hướng dẫn số 1295/SNV - BTĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2016 V/v tiếp tục giới thiệu các gương điển hình tiên tiến; Hướng dẫn số 1136/HD - UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v khen thưởng thu nộp ngân sách; Hướng dẫn số 982/HD - SNV ngày 24/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về Bình xét khen thưởng sơ kết thi hành Luật hợp tác xã 2012.
            Với những thành tích nêu trên, nên năm 2017 các HTX trong khối đều đạt  cơ quan đơn vị văn hóa; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Cờ thi đua cho tập thể Hợp tác xã Vận tải ô tô số 1, thành phố Cao Bằng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; tặng Bằng  khen cho 6 tập thể: Hợp tác xã  Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Hợp tác xã  Ngôi Sao Sáng, thành phố Cao Bằng; Hợp tác xã Hồng Tiến, thành phố Cao Bằng; Hợp tác xã chế biến gỗ Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Hợp tác xã Vạn Phúc, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An; Hợp tác xã Thắng Lợi, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng.
            Tại Hội nghị này, Khối thi đua XVII cũng thống nhất bình bầu Hợp tác xã  Đề Thám, thành phố Cao Bằng là Cụm trưởng năm 2018 và Cụm phó là Hợp tác xã chế biến gỗ Sông Hiến, thành phố Cao Bằng.
             Phát biểu tại Hộ nghị, ông Lê Văn Miều- Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các Hợp tác xã đã đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thi đua đạt nhiều thành tích năm 2017 và động viên các Hợp tác xã tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa các phong trao thi đua, thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, tiêu chí mà các Hợp tác xã đã ký kết giao ước thi đua năm 2018, đồng thời kết nạp thêm nhiều HTX vào Khối thi đua XVII, cùng với việc tập trung, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Băng- Phòng TTPT HTX & TV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • VĂN BẢN MỚI

20 - NQ/TW

Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:75 | lượt tải:34

Số 487-KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:84 | lượt tải:0

70-KL/TW

Kết luận số: 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:98 | lượt tải:33

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:723 | lượt tải:333

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:635 | lượt tải:211

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:718 | lượt tải:237

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:686 | lượt tải:248

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:605 | lượt tải:236

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:596 | lượt tải:252

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp 2005

Lượt xem:436 | lượt tải:237
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay341
  • Tháng hiện tại5,439
  • Tổng lượt truy cập993,459

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây