Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 07/12/2020 15:04
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thành phố Hà Nội.
Thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thành phố Hà Nội. Trong thời gian qua Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có sự chuẩn bị: Xây dựng báo cáo Chính trị, quy trình nhân sự, xây dựng Điều lệ sửa đổi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đại hội. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội, với phương châm “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả” và Chủ đề “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”. Với mục đích góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh, bền vững và xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày càng vững mạnh;  
(Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; Ảnh:TT thông tin - tuyên truyền Liên minh HTX Việt Nam)
Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và trong kinh tế tập thể, hợp tác xã, người lao động để hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội diễn ra với những nội dung: 1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của hệ thống Liên minh HTX Việt nam, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020. 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2020. 4. Thảo luận, thông qua Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi). 5. Bầu Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. 6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian diễn ra đại hội, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tổ chức “Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016-2020”; Tại đây sẽ trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, hình ảnh, thông tin, tư liệu... để tuyên truyền, quảng bá, khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tạo nhận thức thống nhất về vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước.  Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên khắp cả nước và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở trung ương, địa phương. Dự báo đến hết năm 2025 KTTT, HTX tăng ở các vùng kinh tế, phát triển HTX qui mô lớn. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thành viên và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội sẽ thảo luận và thông qua một số mục tiêu về KTTT, HTX sau: Mục tiêu tổng quát: Khắc phục yếu kém, hạn chế hiện nay; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX, mang lại lợi ích thiết thực và liên kết chặt chẽ thành viên. Thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và thành thị, thành phần kinh tế khác tham gia; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Mục tiêu cụ thể: (1) Thu hút ít nhất 65% số hộ các thể ở địa bàn nông thôn tham gia HTX, THT; Khuyến khích các hộ cá thể ở địa bàn đô thị tham gia HTX công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm (2) Số lượng HTX, liên hiệp HTX, THT tăng bình quân từ 8%-15%/năm; số thành viên tăng 1,5 lần so với cuối năm 2020; (3) Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, phi nông nghiệp đạt 80%. (4) 100% cán bộ quản trị và nghiệp vụ HTX được đào tạo, bồi dưỡng; vốn điều lệ, tài sản, thu nhập của thành viên HTX, liên hiệp HTX, THT tăng 1,5 lần; số HTX được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tăng 02 lần so với giai đoạn 2015-2020; (5) Tỷ trọng đóng góp vào GRDP của địa phương và GDP cả nước từ 5% trở lên. Đến hết năm 2025 xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững manh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương; từng bước có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Một số mục tiêu cụ thể của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: (1) 100% thành viên HTX, liên hiệp HTX, THT và phần lớn người dân được tuyên truyền chủ trương và pháp luật về hợp tác xã, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;  (2) Chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hàng năm ít nhất 3.000 HTX, 15 liên hiệp HTX, 12.000 THT;  tăng 15% hàng năm có các cá nhân, hộ cá thể, tổ chức tham gia thành viên của HTX, THT;  Ít nhất 65% hộ cá thể sống ở vùng nông thôn là thành viên của HTX, THT; Đến cuối năm 2025 thu hút được tối thiểu 90% số HTX trên địa bàn cả nước là thành viên chính thức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. (3) 100% cán bộ quản trị và nghiệp vụ của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng;  Đáp ứng 30% nhu cầu xúc tiến thương mại của HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác. (4) Hàng năm xây dựng 300 mô hình HTX, 400 mô hình THT hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. (5) Liên minh HTX các tỉnh đều có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tăng vốn điều lệ và huy động vốn của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương và địa phương để hỗ trợ tín dụng cho HTX gấp 3 lần nhiệm kỳ 2016 2021. (6) Hầu hết cán bộ, nhân viên của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được đào tạo, đào tạo lại kiến thức phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ và chức trách được giao; tăng cường cơ sở vật chất để điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ.  

Nguồn tin: Phòng tuyên truyền phát triển Hợp tác xã và thành viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • VĂN BẢN MỚI

20 - NQ/TW

Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:80 | lượt tải:37

Số 487-KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:86 | lượt tải:0

70-KL/TW

Kết luận số: 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:99 | lượt tải:34

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:724 | lượt tải:334

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:636 | lượt tải:212

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:723 | lượt tải:238

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:689 | lượt tải:249

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:606 | lượt tải:237

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:597 | lượt tải:253

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp 2005

Lượt xem:439 | lượt tải:238
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập14
  • Hôm nay311
  • Tháng hiện tại7,240
  • Tổng lượt truy cập995,260

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây