Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn các nhóm đồng sở thích CIG/THT điểm thành hợp tác xã tại các xã thuộc vùng dự án 30a

Thứ tư - 12/01/2022 14:29
Năm 2021 Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ban Điều phối kinh doanh cho nông hộ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ một số nhóm sở thích điểm thành Hợp tác xã tại các xã thuộc vùng dự án 30a: Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An
 1. Kết quả thực hiện
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; Thực hiện hợp đồng số: 15/HĐ-CSSP ngày 01 tháng 4 năm 2021 và Phụ lục hợp đồng số 39/PLHĐ-CSSP ngày 10 tháng 9 năm 2021 giữa Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Điều phối kinh doanh cho nông hộ tỉnh tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các nhóm sở thích CIG/THT điểm thành hợp tác xã, phát triển bền vững. Tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho người dân nông thôn vùng Dự án.
Trong năm 2021 Ban thực thi dự án - Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ thu thập thông tin và phối hợp Ban điều phối dự án kinh doanh cho nông hộ tỉnh, UBND các xã vùng dự án tổ chức 05 cuộc thu thập thông tin cụ thể tại các xã: xã Thành Công,  xã Quang Thành, xã Hoa Thám huyện Nguyên Bình, Xã Tổng cọt huyện Hà Quảng, Xã Vân trình huyện Thạch An. 
img20210615091620
Tuyên truyền, tư vấn thành lập Hợp tác xã tại xã Tam Kim, Nguyên Bình

Xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động phát triển và quản lý HTX tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 và tổ chức 01 hội thảo góp ý Kế hoạch có 35 đại biểu tham dự; thành phần có các đại biểu đại diện các Sở ngành đến dự: đại diện Lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư; Chi cục phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Hội nông dân tỉnh; Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ; UBND các xã vùng dự án; Phòng Kế hoạch tài chính 03 huyện vùng dự án.
Phối hợp với Hội nông dân tỉnh tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ thành lập HTX tại 02 lớp tập huấn do Hội Nông dân tỉnh tổ chức và 23 cuộc hội nghị tư vấn hỗ trợ thành lập HTX tại các xã vùng dự án, với hơn 250 lượt người tham dự.
Kết quả Hỗ trợ được 08 nhóm sở thích/hộ gia đình điểm thành lập Hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch.
Ban thực thi dự án - Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn có 70 học viên tham gia là Lãnh đạo quản lý, thành viên Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sở thích/hộ gia đình: trong đó có 35 người là nữ dân tộc thiểu số, 20% học viên là Thanh niên nông thôn. Tại lớp tập huấn các học viên được nghe về các nội dung Kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành hợp tác xã; Công tác kiểm soát trong HTX; kế toán tài chính HTX huy động vốn trong SXKD của HTX; Bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD HTX; Hướng dẫn tiếp cận vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; Thông tin về Quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh nông nghiệp (APIF).
 
14 1
Đồng chí Hà Ngô Tuấn - PCT Liên minh Hợp tác xã phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Qua đợt tập huấn giúp học viên nắm được những kiến thức tổng quan về hợp tác xã và quản lý điều hành hợp tác xã; hình thành các phương pháp và kỹ năng cần thiết về tổ chức, quản lý điều hành HTX. Nắm được những kiến thức cơ bản để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh khả thi, nắm được các bước lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập được kế hoạch kinh doanh khả thi cho HTX.
Xây dựng Kế hoạch tổ chức 02 đợt học tập kinh nghiệm trong tỉnh cho 70 học viên là Lãnh đạo quản lý, thành viên Hợp tác xã, tổ hợp tác.
Thăm mô hình HTX Nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và HTX Nông nghiệp Yên Công xóm Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Qua chuyến đi các học viên đã học tập được cách quản lý, lập phương án sản xuất kinh doanh cho HTX.
c6ba627d367efb20a26f
Học viên tham quan nhà trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Nhà trưng bày sản phẩm của Hội Nông dân tỉnh

Hỗ trợ củng cố sau thành lập cho các hợp tác xã, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh như: HTX Nông nghiệp và thương mại Hồng Quang; HTX Phát triển Dịch vụ nông nghiệp Đường Long; HTX Nông lâm nghiệp Liên Hằng; HTX Đại Hàm; HTX dong riềng Trung Hiếu.
2. Thuận lợi, khó khăn
Trong điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, dịch bệnh Covid -19 kéo dài ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống trong đó có thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng ảnh hưởng nặng nề. Các Hợp tác xã hoạt động sản xuất tương đối ổn định duy trì việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình.
Các hoạt động được thực hiện bằng kinh phí của Dự án CSSP đã hỗ trợ góp phần thực hiện các nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng năm 2021. 
 Các Hợp tác xã và các nhóm sở thích/hộ gia đình chủ động mở rộng, đa dạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành nghề như: chăn nuôi, cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, thu mua sản phẩm nông nghiệp... các HTX giữ vai trò chủ đạo trong mỗi liên kết giữa hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tỉnh nhờ vậy việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hộ gia đình khá thuận lợi, khuyến khích được thành viên hợp tác  xã và người lao động phấn khởi tham gia liên kết sản xuất kinh doanh.
6
Học viên lớp tập huấn tích cực sáng tạo, học tập

Việc hỗ trợ các nhóm cùng sở thích/tổ hợp tác thuộc Dự án CSSP phát triển lên Hợp tác xã có nhiều thuận lợi: Các nhóm hoạt động tốt đã có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, được tập huấn về vận hành và quản lý nhóm, sản xuất theo định hướng thị trường, quản lý tốt Quỹ đồng tài trợ cạnh tranh theo hình thức vốn vay xoay vòng, Trưởng nhóm là những người có uy tín, năng lực và dám đổi mới.
Bên cạnh đó Dự án có Quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh nông nghiệp (APIF) mà Hợp tác xã thuộc đối tượng hưởng lợi, kết hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sẽ tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau.
3. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế:
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các chính sách chưa được sâu rộng, thường xuyên, hình thức thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa đa dạng, phong phú; công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể hiệu quả chưa cao.
Năng lực quản lý HTX còn hạn chế về các khâu tiếp cận thông tin thị trường (đầu vào, đầu ra), tiếp cận các nguồn vốn và công tác kế toán.
Do nguồn kinh phí hỗ trợ quản lý hợp tác xã còn thấp nên công tác giám sát hỗ trợ các hợp tác xã sau khi được thành lập và tổ chức các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại cho các HTX chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Nguyên nhân
Công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số sở ngành, địa phương chưa quyết liệt, bên cạnh đó các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX được ban hành nhưng việc hướng dẫn thực hiện chưa đồng bộ. Chính quyền nhiều xã chưa coi trọng vai trò của các HTX.
Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết và thiếu kinh phí.
Nguồn lực hàng năm cấp cho Liên minh HTX để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các HTX.
Một số HTX, nhóm sở thích/hộ gia đình còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
20c1f508a10b6c55351a
Hội thảo góp ý kế hoạch năm 2022

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Kinh tế hợp tác xã có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo cho các thành viên, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
hát triển kinh tế tập thể, HTX là tiêu chí số 13 - một tiêu chí quan trọng trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và có liên quan mật thiết đến các tiêu chí còn lại như: giảm nghèo, thu nhập, môi trường, khoa học, công nghệ...; là yếu tố và động lực cơ bản góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng NTM, là nòng cốt trong việc thực hiện các mô hình sản xuất theo quy hoạch; thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho nông dân; triển khai các đề án, dự án trong xây dựng NTM; phát huy vai trò của các thành viên HTX trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Với những nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã được quy định tại Điều lệ, những kinh nghiệm hỗ trợ thành lập HTX tại các xã vùng Dự án CSSP. Trong thời gian tới tập trung thực hiện các giải pháp sau:
1. Tiếp tục hỗ trợ các Hợp tác xã đã được thành lập trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, chính quyền các cấp và các HTX hoạt động tốt cùng tuyên truyền cho Lãnh đạo chính quyền địa phương và các Tổ hợp tác/nhóm CIG/Hộ sản xuất kinh doanh về tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất theo chuỗi giá trị; kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, sản xuất theo hướng hiện đại, nông nghiệp thông minh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đề án nông nghiệp thông minh của tỉnh.
3. Tập trung tuyên truyền hỗ trợ thành lập hợp tác xã tại vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên HTX, nhóm sở thích/hộ gia đình; tổ chức Hội thảo nhân rộng mô hình phát triển nhóm CIG/THT.
5. Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
6. Sử dụng lồng ghép kinh phí từ các nguồn khác nhau thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch phát triển HTX tỉnh Cao Bằng năm 2022 và Đề án Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số: 1830/QĐ-UBND ngày 07/10/2021).
Một số hình ảnh hoạt động khác
19ffb0aaeea923f77ab8
 
29a1397f6d7ca022f96d
 
10e1092778da8e84d7cb
 
fc2388decd233b7d6232
 
baa6f761a3626e3c3773
 
7
 
img 20210702 151354
 
41ece426b0257d7b2434
 
c2781db949ba84e4ddab 1
 
4
 
9774ef209823557d0c32

Nguồn tin: Phòng tuyên truyền phát triển Hợp tác xã và thành viên - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://lmhtx.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • VĂN BẢN MỚI

20 - NQ/TW

Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:64 | lượt tải:30

Số 487-KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:81 | lượt tải:0

70-KL/TW

Kết luận số: 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:92 | lượt tải:32

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:720 | lượt tải:332

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:631 | lượt tải:210

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:716 | lượt tải:236

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:684 | lượt tải:247

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:602 | lượt tải:235

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:593 | lượt tải:248

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp 2005

Lượt xem:433 | lượt tải:236
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay410
  • Tháng hiện tại3,374
  • Tổng lượt truy cập991,394

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây